Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για παροχή Λογιστικών –Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Α’ τάξης για δωδεκάμηνη διάρκεια στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 2/2/2017


  

 

 

 

Φλώρινα, 02-02-2017

Α.Π.: 697

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Φλώρινας

Δήμος Φλώρινας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης &

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)

Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα                                                                                            

Τηλ. 2385024555 & 2385024606

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής  οικονομικής προσφοράς για παροχή Λογιστικών –Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Α’ τάξης για δωδεκάμηνη διάρκεια στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»

 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 και την παρ. 3 του άρθρου 330 του

Ν. 4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφοράς  για παροχή Λογιστικών

Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Α’ τάξης για δωδεκάμηνη διάρκεια στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ.» για το έτος 2017 –ειδικότερα  για δωδεκάμηνη διάρκεια από την ημερομηνία  σύναψης της σχετικής σύμβασης -από Λογιστή  ΠΕ με άδεια Α΄ τάξης με δυνατότητα υποστήριξης  διαδικασιών και απαιτήσεων  επιχείρησης Γ΄κατηγορίας με καθημερινή παρουσία  του παρόχου  του ιδίου  στην  ΔΕΥΑΦ  ή με τη καθημερινή παρουσία  εκπροσώπου  του, τουλάχιστον αποφοίτου ΤΕΙ (Λογιστικής) υποστηριζόμενος από τον  πάροχο Λογιστή  ΠΕ με άδεια Α΄ τάξης  για διεκπεραίωση  στις παρακάτω υπηρεσιακές ανάγκες και διαδικασίες της ΔΕΥΑΦ:

 

Η  ζητούμενη υπηρεσία αφορά:

 • σύνταξη και υπογραφή των ετήσιων ισολογισμών, των απολογισμών, των αποτελεσμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης του οικονομικού έτους 2017 (που πρέπει να υποβληθούν στη ΔΟΥ εντός του 2018)
 •  συμβουλές και τεχνική υποστήριξη για την σωστή συμπλήρωση των στοιχείων που εκδίδει η ΔΕΥΑΦ , όπως προβλέπεται από τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (υποδείξεις, έλεγχος των υποβαλλομένων περιοδικών και εκκαθαριστικών  δηλώσεων  Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών, φορολογικών  δηλώσεων στη αρμόδια Δ.Ο.Υ., στατιστικών δελτίων, οικονομικών καταστάσεων μηνιαίων, τριμηνιαίων προς αρμόδια Υπουργεία
 • συμβουλευτική υποστήριξη σε εργασιακά θέματα
 • υποστήριξη της ΔΕΥΑΦ εφόσον απαιτείται στις Δημόσιες αρχές (ΔΟΥ, ΙΚΑ ,ΟΑΕΔ ,ελεγκτές διαχείρισης κτλ)
 • υποστήριξη των οργάνων Διοίκησης και Γενικής Διεύθυνσης προκειμένου να ασκούν τις  αρμοδιότητές τους.
 • παρακολούθηση της οικονομικής κίνησης της ΔΕΥΑΦ (πωλήσεις, ταμείο, κίνηση τραπεζικών λογ/μών, κλπ)
 • σύνταξη γραπτών τοποθετήσεων επί οικονομικών θεμάτων της ΔΕΥΑΦ.
 • παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για οικονομικά θέματα της ΔΕΥΑΦ όταν ζητείται.
 • εν γένει την υποστήριξη και διεκπεραίωση ενυπόγραφα κάθε λογιστικής, φορολογικής ή φοροτεχνικής εργασίας που αφορά την λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης καθώς και την ενημέρωση για όλες τις υποχρεώσεις τις ΔΕΥΑΦ που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης υπηρεσίας Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών Α’ τάξης ,με δυνατότητα υποστήριξης  διαδικασιών και απαιτήσεων  επιχείρησης Γ΄κατηγορίας- δωδεκάμηνης διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης, είναι η  οικονομική προσφορά να καλύπτει τα παραπάνω ζητούμενα  ( με βιογραφικό σημείωμα , τίτλους σπουδών  , εμπειρίας  και ότι κατά περίπτωση αναδεικνύει την ικανότητα και τη φερεγγυότητα για την ανάληψη της υπηρεσίας) και να είναι συμφέρουσα για τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. από οικονομική άποψη.

 

Η ενδεικτική προυπολογιζόμενη δαπάνη ποσού 20.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 61.00.00.006.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά όλους και: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  08-02-2017  , ημέρα  Τετάρτη.

 

Εσωτερική Διανομή :

 • Γραμματεία
 • Δ.Σ
 • Οικονομική Υπηρεσία

 

 

 

                                                                                     

 

 

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      

                                                                                 ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Ν.    ΖΑΕΚΗΣ

 


name admin1
test jobΕπισυναπτόμενα αρχεία

 72